Masarykova univerzita Filozofická fakulta Katedra románskych jazykov a literatúr Magisterská diplomová prácaBaixar 5,41 Mb.
Página1/16
Encontro19.06.2017
Tamanho5,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Masarykova univerzita

Filozofická fakulta
Katedra románskych jazykov a literatúr


Magisterská diplomová práca

2017 Bc. Michaela Pirošíková

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta
Katedra románskych jazykov a literatúr

Portugalský jazyk a literatúra
Bc. Michaela Pirošíková
Figuração da infância nas obras de Ondjaki

(com a tradução comentada)
Magisterská diplomová práca
Vedúca práce: PhDr. Marie Havlíková

2017

Prehlasujem, že som magisterskú diplomovú prácu vypracovala

samostatne s využitím uvedených prameňov a literatúry.

Tlačená verzia práce je zhodná s verziou elektronickou.
V Brne dňa: ............................... .........................................................

Týmto by som sa chcela poďakovať vedúcej práce PhDr. Marii Havlíkovej za jej trpezlivosť a čas, ktorý mi venovala, ako aj za jej cenné rady a ústretový prístup pri vedení diplomovej práce.

Taktiež by som sa chcela poďakovať všetkým vyučujúcim odboru za ich skutočne obdivuhodný pozitívny prístup, ktorý spolu s vášňou venujú svojim študentom počas celého obdobia.

V neposlednom rade ďakujem aj celej svojej rodine, ktorá mi počas všetkých tých rokov strávených na fakulte pomáhala a vytrvalo ma podporovala.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©bemvin.org 2016
enviar mensagem

    Página principal